недеља, 18. септембар 2011.

Praistorija jugoslavenskih zemalja

Eneolitsko doba
Praistorija jugoslavenskih zemalja
III dio


Sadržaj

1. Rudarstvo i metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije
2. Tiszapolgar i Bodrogkeresztur kultura
3. Bubanj-Salcuta-Krivodol kompleks
4. Cotofeni kultura
5. Vajska-Hunyadihalom grupa
6. Lasinjska kultura
7. Badenska kultura
8. Kostolačka kultura
9. Vučedolska kultura i vučedolski kulturni kompleks
10. Retz-Gajary kultura
11. Problem eneolita na istočnoj jadranskoj obali

субота, 17. септембар 2011.

Praistorija jugoslavenskih zemalja

Praistorija jugoslavenskih zemalja
PALEOLITSKO I MEZOLITSKO DOBA (knjiga I)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Centar za balkanološka ispitivanja

Sarajevo, 1979.


Sadržaj

Predgovor (9)
Uvod (13)

Prirodni okviri u kvartaru jugoslavenskih zemalja (19)
- Tomislav šegota, Paleoklimatske i palogeografske promjene (21)
- Alojz Šercelj, Pregled pleistocenske flore na teritoriju Jugoslavije (35)
- Mirko Malez, Kvartarna fauna Jugoslavije (55)

Fosilni čovjek i njegov život na tlu jugoslavenskih zemalja (79)
- Mirko Malez, Fosilni čovjek na tlu jugoslavenskih zemalja (81)
- Đuro Basler, Život i kultura paleolitskog i mezolitskog čovjeka na tlu jugoslavenskih zemalja (103)

Kulturne prilike u paleolitskom i mezolitskom dobu jugoslavenskih zemalja (115)
- Uvod (117)

Paleolitsko i mezolitsko doba u Sloveniji (121)
- Drago Meze, Razvoj reljefa Slovenije u pleistocenu (123)
- Franc Osole, Rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Sloveniji (129)
- Mitja Brodar - Franc Osole, Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Sloveniji (135)
- Mitja Brodar - Franc Osole, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Sloveniji (159)

Paleolitsko i mezolitsko doba u Hrvatskoj (195)
- Mirko Malez, Prirodni okviri (197)
- Mirko Malez, Rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Hrvatskoj (221)
- Mirko Malez, Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Hrvatskoj (227)
- Mirko Malez, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj (277)

Paleolitsko i mezolitsko doba u Bosni i Hercegovini (297)
- Ivan Soklić, Prirodni okviri (299)
- Đuro Basler, Rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Bosni i Hercegovini (309)
- Đuro Basler, Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Bosni i Hercegovini (313)
- Đuro Basler, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Bosni i Hercegovini (331)

Paleolitsko i mezolitsko doba u Srbiji (357)
- Branko Gavela, Prirodni okviri i rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Srbiji (359)
- Đuro Basler, Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Srbiji (363)
- Branko Gavela, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Srbiji (373)

Paleolitsko i mezolitsko doba u Crnoj Gori (377)
- Marijan Jurić - Đuro Basler, Prirodni okviri i rad na istraživanju paleolitskog i mezolitskog doba u Crnoj Gori (379)
- Đuro Basler, Nalazišta paleolitskog i mezolitskog doba u Crnoj Gori (383)
- Đuro Basler, Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Crnoj Gori (387)

Paleolitsko doba u Makedoniji (405)
- Mirko Malez, Prirodni okviri, rad na istraživanju i nalazišta paleolitskog doba u Makedoniji (407)

Popis karata (419)
Bibliografija (421)
Registar (449)