четвртак, 28. октобар 2010.

Etruski - Raseni i ruski jezik


Николай Севастьянович Державин:
Etruski - Raseni i ruski jezik


Mi danas već znamo, da su pretšasnici ruskog naroda, kao i njegova jezika, na svojoj teritoriji koju on sada drži, bili narodi duboke starine, koji su u svom kulturnom i jezičnom razvitku stajali na predindoevropskom ili jafetskom stadiju razvitka. Na jugu i jugoistoku evropskog dijela našeg Saveza u prvoj hiljadi godina prije naše ere to su bili Kimerijci, isto što i Kimeri ili Iberi, zatim Skiti i Sarmati, poznati starogrčkim autorima, počevši najranije od V vijeka prije naše ere. Sa pomenutim narodima, svakako da se ne iscrpljuje sav etnografski sastav starih naselja istočnoevropskog dijela našega Saveza. U njega su ulazili također Etrusci i nekoji drugi narodi.

Radovi N. J. Mara otkrili su u ruskom jeziku ogromno etrusko naslijeđe, ili etruscizme, i to najviše u sastavu korjenskih ruskih riječi.

Kao etrusko naslijeđe u ruskom jeziku javljaju se, na primjer, slijedeći termini:

a) imena životinja koje su služile za prenos i prevoz - pas - »лайка« (otuda »лаи, лаять«), konj - »лошадь«, jelen - »лось«,

b) kozmički termini - рай, радуга, рок, рокот (od »неба«, »грома«) луна, луч, ручей, река itd.

v) mikrokozmički - глаз, рот (»jutarnja zora«), osnova u glagola рождать, расти i drugi.

g) socijalni termini (među njima termini uzrasta kao i termini srodstva) - раб, отрок, ребенок ... ,

d) tehnički - рука, ремесло, рыть , рушить,

e) viši pojmovi - рад, ропот, речь itd.

ž) pridjevi - румяный, рижий itd. da ne govorimo o množini glagola*

Opsežna paleolingvistička istraživanja dovela su N. J. Mara do zaključka, da ruski jezik, kako se danas objašnjava paleontologijom govora, »vapi protiv savršeno naivnog mišljenja, kao da bi nekada sporni termin (tj. termin Rus - N. D.) bio donesen u Rusiju sa germanskog sjevera ili uopšte da se javljao genetički, a ne u njegov širokoj, istorijski izvjesnoj primjeni, zaslugom nekakvih došljačkih đetića tuđih autohtonom procesu nastajanja i razvitka ruskog naroda... «.

»U plemenskom imenu Рус, Русский govori N. J. Mar, - imamo trag, plemenskog imena Etruska - Rasena, kao što se isto pojavljuje i u imenu staroga naroda na teritoriji SSSR - Roksalana (Roks-Alani) kod Strabona«**.

Po objašnjenju N. J. Mara u etruscizme u ruskom jeziku spadaju i riječi: речка, лес, рог, рок, рожь, род, народ, рост, рос = рус, Русь, русский, grad Руса, rijeka Рог i njena pritoka Русская, rijeka Рытая, na kojoj leži Русино = Росино, rijeka Рось, rijeka Полоть, rijeka Порусье, rijeka Редья, staro ime rijeke Volge - Ра (Rha); gradovi Кречево, Рязань, Ряжск, Ржев, Ростов i drugi, a također i: русло, рука, stepen komparacije - лучше, тризна, краса, красный, красить, кресать (ukresati vatru), рад, радоница ←→ радуница, рожать, ржать i druge.

Po oceni N. J. Mara to je etruski ili rasenski ili jednostavnije ... ruski ili raski plemenski sastav, koji označava klasnu organizaciju graditelja najstarijih gradova u Rusiji ***.

Po tumačenju N. J. Mara, Etrusci, isto što i Ruši i Pelazgi - ruski su jafetovci, t. j. jedan od elemenata onoga jezičnog supstrata ili one govorne baze, iz koje je docnije ponikao ruski jezik, koga sačinjavaju velikoruski, ukrajinski i bjeloruski jezik. Gore navedeni etruscizmi su u jednakoj mjeri prisutni u sva tri pomenuta jezika a ne samo u velikoruskom. Ovo nam daje osnova, između ostalog, da govorimo o jedinstvenosti etničkog i kulturnog supstrata, od koga je izgrađena osnova velikoruskog, ukrajinskog i bjeloruskog jezika i da istočne Slovene nazovemo baš ruskim Slovenima.

Međutim, etruscizmi ne iscrpljuju bogatu riznicu jafetskog naslijeđa u trima jezicima, koje smo pomenuli, koji su nastali u davno preistorijsko vrijeme na jednom zajedničkom govornom supstratu. U tim su jezicima isto tako pretstavljena i odlaganja drugih preistorijskih t. j. jafetskih plemena - naroda, koji su na teritoriji SSSR ponikli u procesu plemenskog ukrštavanja kao rezultat mnogovjekovnog međusobnog saživljavanja naroda.

Kao jafetsko naslijeđe u ruskom jeziku, pored gore pomenutih, javljaju se također i slijedeće riječi: бог, истукан, солнце, слеза, журать, шуршать, сулить, посылать (saglasno - посулы i посол), юг, день, жена, сети, первый, бег, берег, смерть, смердь, смерды, сумерки, смелый, месяц, серебро, целый, чело, дерево, дергать, держать, дерзкий, тень, конь (ukrajinski кинь), бор, мор, морда, муравей, биря, бушевать, гнать, тонуть, вор, ворог, время, ворожей, ворожить, волхв, скоморох, чумак (prvobitno trgovac), товар, кабак, чумарка, Дон, Днепр, Днестр, Дунай; Хвалынское (kaspisko) море: - Пермь, Бежецк, Псков, Киев, Березань, Кострома, Муром, Кинешма i druga.

Ogromnu jafetsku ostavštinu sadržavaju ruske legende i folklor, na primjer poznata legenda o tri brata (Кий, Щек и Хорив); koji su osnovali Kijev, legenda o zvanju varjaške braće Rjurika, Sineusa i Truvora. U ta tri imena N. J. Mar vidi totemna božanstva preistorijskih naroda Novgoroda i Volžsko-kamskoga rajona. U to vrijeme to su plemenska imena: Rjurik - »Rus«, Sineus - ukršteni termin »Ionorus«, Truvor - »Sarmat«.

Narod sa tim kulturnim naslijeđem, sada ruski (velikoruski, ukrajinski i bjeloruski) narod, stupio je početkom naše ere u istoriju prvo pod imenom Veneda ili Veneta, a docnije, počevši od VI vijeka naše ere, pod imenom Veneta, Slovena i Anta.

Rečenome dodajem, da S. Gedeonov u svome klasičnom djelu »Varjazi i Rusi« konstatuje da je »od Volge - Rose pa do Kurišhafske Rusije svo ovo prostranstvo zemlje, naseljeno slovenskim i njima po jeziku srodnim litavskim plemenima, pokriveno rijekama, koje nose imena Ros, Rosa, Rusa«. Autor navodi mnogo takvih imena. Imena rijeka Volga - Ros, Njemen-Ros, Oskol-Ros itd. jasno pokazuju na iskonsko značenje termina рось »voda«, »rijeka« uopšte; u keltskom rus, ros - »jezero«, otuda i ime riječnoga božanstva ili vodene nimfe - русалка i praznik русалии i ручей, i русый - svijetli, i русло - »i ruslo i rusaljka su od riječnoga священого Русь«****. Odrazom jezične starine Gedeonov smatra i narodni izraz святая Русь ili kako imamo, na primjer, kod Kurbskoga »святорусская земля«.

S etnogenetičke tačke gledišta sasvim je moguće da se termin русь upotrebljava u značenju »voda« a u isto vrijeme i u svojstvu plemenskog imena. Mi već znamo, da se termin русь upotrebljava u značenju »voda« a u isto imena rijeka i za imena naroda. Uzgred primjećujem, da se kao u posljednjem slučaju ime totemnog božanstva odložilo u imenu heroizovanog i istorizovanog jugoslovenskog Kraljevića Marka, koji je prvo bio - bog rijeke.


--------------------------------------------------------------------------------------

* Н. Я. Марр, Готское слово guma - »муж«. Избр. раб., IV, str. 265

** Н. Я. Марр, Термин из абхазо-русских этнических связей »лошадь« и »тризна«. Избр. раб., V, str. 117-152. Strabon je znameniti grčki geograf, r. 9-66 prije n. e., umro 24 g. n. e.; od njega je djelo pod naslovom Ι'εωγραφιχά, u 17 knjiga.

*** Н. Я. Марр, »Из переживаний доисторического населения Европы«. Избр. раб., V, str. 317.

**** С. С. Гедеонов, Варяги и Русь, dio II, St. Petersburg, 1876, str. 420-425.

3 коментара:

  1. Ovaj tekst je preveo Srđa Đokić za Prosvjetu iz Zagreba 1948. godine. Objavljeno je u knjizi »Происхождение русского народа (Porijeklo ruskog naroda) - великорусского, украинского, белорусского« od академика Н. С. Державина.

    ОдговориИзбриши
  2. Odlican tekst nema sta hvala puno
    https://twitter.com/AkademijaOxford

    ОдговориИзбриши